نيايش

نيايش...

پروردگارا، به من آرامش ده
تا بپذيرم آن چه را كه نمي توانمتغيير دهم
دليري ده، تا تغيير دهم آن چه را كه مي توانم تغيير دهم
بينش ده، تا تفاوت اين دو را بدانم
مرا فهم ده، تا متوقع نباشم دنيا و مردم آن مطابقميل من رفتار كنند

 

/ 0 نظر / 4 بازدید