انواع گدايان

بزرگی می‌گفت:

گدابر سه قسمت است: زاركی، زوركی، زيركی.

 

زاركی مصداقش اين گداهای كنار خيابان هستندكه با گريه و زاری و گردن‌كجی از مردم چيزی می‌ستاند.

 زوركی دولتيان هستند كه آن چهاحتياج داشته باشند با زور می‌گيرند، و زيركی برخی از اهل علم و فكر می‌باشند كه باتزوير و تدبير و بازی با الفاظ از مردم چيزی اخذ می‌كنند. 

/ 0 نظر / 3 بازدید