لطيفه

معلم حساببه شاگردي گفت:

به فرض، من پارچه‌فروش و تو خريدار، اگر 8 متر پارچه متري 50 تومانبه تو بفروشم، تو چقدر پول بايد به من بدهي؟

گفت: 300 تومان.

معلم دوباره پرسيد.

گفت: 350 تومان.

معلم با عصبانيت او را كنار زد و شاگرد ديگري را صدا كرد.

هنگاميكه شاگرد بعدي از پهلوي اولي رد مي‌شد او با لحن تهديد‌آميزي به او گفت: اگر يكقرون بيشتر بخري، پدرت را درمي‌آورم.

/ 0 نظر / 3 بازدید