بانك زمان

بانك زمان

تصور كنيد بانكي داريد كه در آن هر روز صبح 86400 تومان به حساب شما واريز مي شود و تا آخر شب فرصت داريد تا همه پول ها را خرج كنيد، چون آخر وقت حساب، خود به خود خالي مي شود.

در اين صورت شما چه خواهيد كرد؟

البته كه سعي مي كنيد تا آخرين ريال را خرج كنيد!

هر كدام از ما يك چنين بانكي داريم: بانك زمان.

هر روز صبح، در بانك زمان ما 86400 ثانيه اعتبار ريخته مي شود و آخر شب اين اعتبار به پايان مي رسد.

هيچ برگشتي نيست و هيچ مقداري از اين زمان به فردا اضافه نمي شود.

ارزش يك سال را دانش آموزي كه مردود شده، مي داند.

ارزش يك ماه را مادري كه فرزندي نارس به دنيا آورده، مي داند.

ارزش يك هفته را سردبير يك هفته نام مي داند.

ارزش يك ساعت را عاشقي كه انتظار معشوق را مي كشد، مي داند.

ارزش يك دقيقه را شخصي كه از قطار جاده مانده، مي داند.

و ارزش يك ثانيه را آن كه از تصادفي مرگبار جان به در برده، مي داند.

هر لحظه گنج بزرگي است، گنجمان را مفت از دست ندهيم.

باز به خاطر بياوريم كه زمان به خاطر هيچ كس منتظر نمي ماند.

ديروز به تاريخ پيوست،

فردا معماست

و امروز هديه است.

منبع : كتاب نشان لياقت عشق، گرداوري و برگردان از بهنام زاده

 

/ 0 نظر / 5 بازدید