دروغ

دروغ هایی که عزت نفس ما را تخریب می کنند به زیادی دروغ هایی که با آن ها زندگی می کنیم نیستند.

دکتر ناتانیل براندن

هر راهی فقط یک راه است، و هیچ منتی به کسی نیست که رهایش کنیم اگر دلمان چنین می گوید. به هر راهی با دقت و تامل بنگریم! هر چند بار که لازم می دانیم بیازمایمش، سپس از خود بپرسیم، و فقط از خودمان بپرسیم، آن هم فقط یک سوال.

آیا در این راه عشقی وجود دارد؟ اگر هست، چه نیکو راهی، اگر نه بیفایده است.

دون خوان

 

/ 0 نظر / 4 بازدید