شما چگونه امضا می کنيد ؟

خودشناسي از روي امضا

کسانی که به طرف عقربه های ساعتامضاء می کنند ،انسان های منطقی هستند .

کسانی که بر عکس عقربه های ساعتامضاء می کنند، دیر منطق را قبول می کنند و معمولا غیر منطقی هستند .

کسانی که از خطوط عمودی استفاده میکنند لجاجت و پافشاری در امور دارند .

کسانی که از خطوط افقی استفاده میکنند انسان های منظمی هستند.

کسانی که با فشارامضاء می کنند، درکودکی سختی کشیده اند.

کسانی که پیچیده امضاء می کنندآدم های شکاکی هستند.

کسانی که در امضای خود اسم و فامیلمی نویسند خودشان را در فامیل برتر می دانند.

کسانی که در امضای خود فامیل مینویسند دارای منزلت هستند.

کسانی که اسمشان را می نویسند و رویاسمشان خط می زننداحتمالا شخصیت خود را نشناخته اند.

کسانی که به حالت دایره و بیضی امضاءمی کنند، کسانی هستند که می خواهند به قله برسند .

/ 0 نظر / 3 بازدید