لطيفه

شخصي فرزند خود راكه در مدرسه‌اي درس هندسه مي‌خواند به بازار فرستاد و گفت:

برو براي چاهي كه درمنزل داريم يك طناب بيست متري بخر و بياور.

پس از چند دقيقه پسر برگشت و گفت:

آياطول طناب بيست متر باشد يا عرض آن؟!

پدر با عصبانيت گفت: آن احمقي توست كه از هرطرف داراي بيست متر طول و عرض و عمق است. تو فقط به طناب فروش بگو بيست متر، خودشمي‌داند.

/ 0 نظر / 5 بازدید