تنها چيزی که همه به آن نياز داريم

هر کسيمي تواند بزرگ باشد، چون هر کسي مي تواند خدمت کند. لازم نيست که شما براي خدمتکردن مدرک تحصيلي عالي داشته باشيد. شما مجبور نيستيد نهاد و عمل خودتان را با خدمتکردن موافق سازيد تنها چيزي که نياز داريد قلبي پر از محبت و رواني است که از عشقسرچشمه مي گيرد.

/ 0 نظر / 3 بازدید