يک طنز و ...

يکي از بزرگان حکايت کند 

اگر يک نفر نيمه شب چت کند 

و با فرد بيگانه صحبت کند 

و کم کم به چت کردن عادت کند 

و يک ساعتش را سه ساعت کند 

و هر شب به فردي محبت کند 

به افراد قبلي خيانت کند 

و با بي خيالي جنايت کند 

نه حدّ و حدودي رعايت کند 

و اچ آي وي ِ خويش مثبت کند 

و اين قصه را پر حرارت کند 

براي رفيقش روايت کند 

چنانکه رفيقش حسادتکند 

و او هم رود نيمه شب چت کند 

و با فرد بيگانه صحبت کند 

و کم کم به چت کردن عادت کند 

و يک ساعتش را سه ساعت کند 

و هر شب به فردي محبت کند 

به افراد قبلي خيانت کند 

و با بي خيالي جنايت کند 

نه حد و حدودي رعايت کند 

و اچ آي وي ِ خويش مثبت کند 

و اين قصه را پر حرارت کند 

براي رفيقش روايت کند 

چنانکه رفيقش حسادت کند 

و او هم رود نيمه شب چت کندا 

/ 0 نظر / 4 بازدید