آن گاه كه ...

آن گاه که غرور کسی را له می کنی،

آن گاه که کاخ آرزوهای کسی را ویرانمی کنی،

 آن گاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی،

آن گاه که بنده ای را نادیده میانگاری،

آن گاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی،

آن گاه کهخدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری،  

می خواهم بدانم،

دستانت را به سوی کدامآسمان دراز می کنی تا برای خوشبختی خودت دعا کنی؟

به سوی کدام قبله نماز می گزاری کهدیگراننگزاردهاند؟ 

/ 0 نظر / 4 بازدید