تناسب سني عجيب

تناسب سني عجيب

از پدري پرسيدند آيا درست است كه مي گويند : زماني فرا خواهد رسيد كه پسرها بزرگ تر از پدرشان خواهند شد؟

گفت: اتفاقا اين موضوع سخت ذهن مرا به خود مشغول داشته است. البته كاري به استعداد و نبوغشان ندارم منظور من سن و سال آن هاست!

پرسيدند: به چه دليل؟

گفت:"به اين دليل كه برايتان شرح خواهم داد:

  • وقتي 30 ساله بودم فرزندمان متولد شد. يعني 30 برابر او سن داشتم.

  • وقتي 2 ساله شد من 32 سال داشتم . يعني 16 برابر او سن داشتم.

  • وقتي 3 ساله شد من 33 سال داشتم. يعني 11 برابر او سن داشتم.

  • وقتي 5 ساله شد من 35 سال داشتم. يعني 7 برابر او سن داشتم.

  • وقتي 10 ساله شد من 40 سال داشتم. يعني 4 برابر او سن داشتم.

  • وقتي 15 ساله شد من 45 سال داشتم. يعني 3 برابر او سن داشتم.

  • وقتي 30 ساله شد من 60 سال داشتم. يعني فقط 2 برابر او سن داشتم.

 ميترسم اگر به منوال پيش برود به زودي از من جلو بزند و او بشود پدر من و من بشوم پسر او!!!

گروه اينترنتي ايران عشق

/ 0 نظر / 4 بازدید