لطيفه

گويند: پسري قصد ازدواج داشت.

پدرش گفت: بدان ازدواج سه مرحله دارد.

مرحله اول ماه عسل است كه در آن تو صحبت مي‌كني و زنت گوش مي‌دهد.

مرحله دوم او صحبت مي‌كند و تو گوش مي‌كني،

اما مرحله سوم كه خطرناكترين مراحل است و آن موقعي است كه هر دو بلند بلند داد مي‌كشيد و همسايه‌ها گوش مي‌كنند

/ 0 نظر / 4 بازدید