آنتونی رابینز

آنتونی رابینز

سعي نکنيم بهتر يا بدتر از ديگران باشيم . بکوشيم نسبت به خودمان بهترين باشيم.
کسي که بر تخيل خود حاکم باشد بر همه چيز حاکم است. انتقاد ديگران را فرصتي بدان براي بررسي و بهبود عملکردها. نه خنجري که در قلب فرو مي رود.

من مي گويم عشق درمان همه علت هاست و مردم مي گويند من مطلب را ساده انگاشته ام چنين نيست.به راستي عشق چاره هر درد است.

اگر شما را دوست بدارم نمي خواهم گرسنه بمانيد. چون حال خودم بد مي شود.

اگر شما را دوست بدارم دلم نمي خواهد با شما بجنگم.

اگر شما را دوست بدارم نمي خواهم شمارا ژنده بوش ببينم.

اگر شمارا دوست بدارم مي خواهم بهترين چيزها مال شما باشد.

پس اگر شمارا دوست بدارم دلم نمي خواهد آزرده شويد. چون اگر شما را بيازارم خود آزرده مي شوم.

بهتر است بخش کوچکي از يک چيز بزرگ باشيم تا بخش بزرگي از يک چيز کوچک. 

ما مسووليت داريم تا حدي که استعداد و توانايي هايمان اجازه مي دهد در زندگي موفق شويم. يکي از راه هاي مطمئن ترقي، کمک به ترقي ديگران است.

بيش از آن که شخصي را برادر بناميد بايد هم چون برادر رفتار کرده باشد. موجودي به نام انسان تقريبا هيچ گاه در پي قدرت نمي رود مگر اين که خود را شايسته آن بداند.

ديگران خاطره زندگي کار و اعمال ما را حفظ مي کنند .

دگرگوني حاصل تلاش مداوم است نه عقيده به سرنوشت محتوم. بايد خود را نيرومند سازيم و در راه آزادي بکوشيم . بايد بياموزيم که برادرانه با هم زندگي کنيم و گرنه احمقانه به هلاکت خواهيم رسيد .

اگر با خود روبرو شويم و در چشم خويش بنگريم هيچ عذري نداريم. لحظه حقيقت است. به خويشتن دروغ نمي توان گفت .

سرچشمه مشکلات ما موقعيت هايي که در زندگي مان پيش مي آيد نيست بلکه منشا آن ها ترديدي است که در توانايي خود براي رفع موانع داريم .

عقل بالا تر از دانش است. زيرا عقل هم شامل دانش است و هم شامل کاربرد صحيح آن .

حقيقت گويي هم چون آهن رباست كه به نوعي ديگران راجذب شما مي کند.

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید