به نقش يك خوشبخت

به نقش يك خوشبخت

نوجواني كه احساس نااميدي شديد مي كرد به يك كارگردان سينما مراجعه كرد و گفت :

من مي خواهم بازيگر شوم.

كارگردان از او پرسيد:

چه نقشي را مي تواني اجرا كني؟

نوجوان گفت :

نقش يك آدم بدبخت و فلاكت زده را.

كارگردان گفت :

متاسفم، من در فيلم خودم به يك نقش جوان با نشاط و خوشبخت نياز دارم، اگر تمايل داشته باشي مي تواني آن نقش را بازي كني، اما شرط دارد.

نوجوان پرسيد:

شرطش چيست؟

كارگردان گفت :

شرطش اين است كه به مدت يك ماه نقش آدم هاي خوشبخت را تمرين كني.

نوجوان يك ماه نقش خوشبخت ها را به خود گرفت، مثل آن ها فكر كرد، مثل آن ها راه رفت، مثل آن ها زندگي كرد و در آخر ماه به كارگردان مراجعه كرد و گفت :

من ديگر براي بازيگري در سينما علاقه اي ندارم. يك ماه تمرين براي من كافي بود كه بدانم زندگي خود نيز بازي است و من بازيگر، مي خواهم در بقيه عمرم نقش خوشبخت ها را بازي كنم.

نقل از مجموعه اي تحت عنوان ‌اعتماد به نفس اثر دكتر غلامحسين عدالتي

ناشر : مولف با هم كاري شركت كاشي طوس

 

/ 0 نظر / 5 بازدید