آموختن علم

مردى از انصار به محضر رسول اكرم صلى الله عليه و آلهآمد و عرض كرد:

يا رسول الله، اگر جنازه اى حاضر باشد و مجلسعالمى، كداميك را دوست تر دارى كه من حضور يابم ؟ رسول الله فرمودند: اگر براى تشييع و دفن، كسانى باشند كه عهده دار انجام آن شوند، حضوريافتن در مجلس دانشمند، از حاضر شدن در تشييع هزار جنازه و عيادت هزار بيمار و ازنماز شب و روزه هزار روز و از هزار صدقه به مستمندان دادن و از هزار حج مستحب و ازهزار جنگ مستحب در راه خدا با مال و جان برتر است، كجا اين ها با فضيلت حضور درمحضر عالم برابرى مى كند؟!  آيا ندانسته اى كه اطاعت و عبادت خدا وابسته به علم ودانش ‍است و خير دنيا و آخرت با علم مى باشد و بدى دنيا و آخرت با نادانى است؟!

/ 0 نظر / 3 بازدید